Publikacje

DANTISCUM. Pracownia Badań Archeologicznych od 2016 r. publikuje serię wydawniczą – DANTISCUM

Dotychczas ukazały się:

 

DANTISCUM   tom I
pod redakcją R. Krzywdzińskiego
Wydana: Gdańsk 2016
Format: A4
Oprawa: miękka
547 stron; 1 247 kolorowych ilustracji
Cena: 50 zł + 20 zł przesyłka
Zamówienia można składać na e-mail:
dantiscum@dantiscum.pl
 
DANTISCUM  tom I, to zbiór artykułów, które są naukowym opracowaniem wyników II etapu badań archeologicznych terenu przy ul. Chmielnej (na Wyspie Spichrzów) w Gdańsku przeprowadzonych w 2011 r.
Tom zawiera m.in. teksty omawiające takie zbiory zabytków jak: plakietki, monety, liczmany, wagi i odważniki, plomby, żetony/tokeny, okucia książek, sprzączki, noże, zabawki, narzędzia i kafle piecowe.

 

DANTISCUM   tom II
pod redakcją R. Krzywdzińskiego
Wydana: Gdańsk 2021
Format: A4
Oprawa: miękka
479 stron; 334 kolorowe ilustracje
Cena: 70 zł + 20 zł przesyłka
Zamówienia można składać na e-mail:
dantiscum@dantiscum.pl
 
DANTISCUM  tom II zawiera jeden artykuł prof. Judyty J. Gładykowskiej-Rzeczyckiej i Anny Sokół, Wielowiekowy cmentarz odkryty w śródmieściu Gdańska. Badania paleopatologiczne.

 

DANTISCUM   tom III
pod redakcją R. Krzywdzińskiego
Wydana: Gdańsk 2021
Format: A4
Oprawa: miękka
638 stron; 2 319 kolorowych ilustracji
Cena: 120 zł + 20 zł przesyłka
Zamówienia można składać na e-mail:
dantiscum@dantiscum.pl
 
DANTISCUM  tom III zawiera obszerne artykuły, które są opracowaniami pierwszej części wyników badań archeologicznych wykonanych na Targu Siennym w Gdańsku. Są tutaj m.in. teksty dotyczące monet (w tym trzech złotych), medali, liczmanów, wag i odważników monetarnych, handlowych i medycznych. Tom zawiera 2 319 kolorowych, wysokiej jakości, dużych ilustracji.

 

 

DANTISCUM. Pracownia Badań Archeologicznych
wraz z Muzeum Gdańska jest również współtwórcą wydawnictwa:

 

TARG SIENNY w Gdańsku – przedmieście europejskiej metropolii – w świetle wykopalisk archeologicznych. KATALOG WYSTAWY prezentowanej w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku w okresie od 1 czerwca do 25 września 2016 roku
Wydany: Gdańsk 2016
Format: 22,5 x 27 cm
Oprawa: miękka
135 stron; 234 kolorowe ilustracje
Nakład wyczerpany!

 

 

 

Robert Krzywdziński jest autorem/współautorem publikacji:


2003

współautor z M. Szyszką, Badania ratownicze stanowiska u zbiegu ulicy Rajskiej i Heweliusza w Gdańsku (lata 1999-2000), [w:] XIII Sesja Pomorzoznawcza. vol. 2. Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych, pod red. H. Panera i M. Fudzińskiego, Gdańsk, s. 137-142.

2004

Jak ogrzewano klasztor dominikanów, 30 dni, nr 4 (54), s. 47-51.

2005

Archeologia (nie)Żywa – zapomniana nekropola gdańska pod Halą Targową, Archeologia Żywa, nr 2 (32), s. 33-35.

2005

Ścieki i latryny średniowiecznego oraz nowożytnego Gdańska w świetle źródeł archeologicznych, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. LIII, nr 3-4, s. 279-292.

2006

Piece hypokaustum ze stanowiska 5 na ulicy Pańskiej, Archeologia Gdańska, t. I, s. 215-238.

2006

Wodociągi i latryny klasztoru dominikańskiego w Gdańsku, Archeologia Gdańska, t. I, s. 239-271.

2006

Cmentarzysko ze stanowiska 5 – Hala Targowa w Gdańsku od połowy XII wieku do 1813 roku, Archeologia Gdańska, t. II, s. 7-64.

2006

Katalog pochówków ze stanowiska 5 – Hala Targowa w Gdańsku od połowy XII wieku do 1813 roku, Archeologia Gdańska, t. II, s. 65-174.

2007

Nowe odkrycia średniowiecznych fortyfikacji miejskich Tczewa, Pomerania, nr 2 (395), s. 31-37.

2007

Najstarsze fajki gdańskie, Pomerania, nr 10 (402), s. 4-11.

2008

Kilka słów o historii wodociągów… Rury z drewna, Instalator, nr 2 (114), s. 56.

2008

Kilka słów o historii wodociągów… Zawory z kartuszami, Instalator, nr 3 (115), s. 32.

2008

Kilka słów o historii wodociągów… Wieża ciśnień, Instalator, nr 4 (116), s. 68-69.

2008

Kilka słów o historii wodociągów… Drewniane rury wodociągowe, Instalator, nr 5 (117), s. 30.

2008

Kilka słów o historii wodociągów… Rząpia pompy i fontanny, Instalator, nr 7-8 (119-120), s. 49.

2008

Kilka słów o historii wodociągów… Ścieki, kloaki i sekretnicy, Instalator, nr 10 (122), s. 68.

2008

Jednorodne fajki gliniane ze stanowiska 125 w Gdańsku, [w:] Przez granice czasu. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu, pod red. A. Buko i W. Duczko, Pułtusk, s. 323-352.

2008

Zasada działania gdańskiego Wasserkunstu w XVI-XVIII wieku, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. LVI, nr 3-4, s. 343-352.

2009

Badania na stanowisku 34 w Tczewie – posesje przy ul. Chopina 28 i Wodna 1, Pomorania Antiqua, T.XXII, s. 125-146.

2009

Stan badań nad budownictwem drewnianym Głównego Miasta Gdańska w XIV wieku, [w:] Stan badań archeologicznych miast w Polsce, pod red. H. Panera, M. Fudzińskiego i Z. Borcowskiego, Gdańsk, s. 215-243.

2009

Stan badań nad wodociągami Głównego Miasta Gdańska w XIV-XIX wieku, [w:] Stan badań archeologicznych miast w Polsce, pod red. H. Panera, M. Fudzińskiego i Z. Borcowskiego, Gdańsk, s. 273-294.

2009

Wkład ludwisarzy w rozwój gdańskich systemów wodociągowych na przełomie XVII i XVIII wieku, [w:] XVI Sesja Pomorzoznawcza 22-24.11.2007 r. Szczecin. Acta Archaeologica Pomoranica III, część 2. Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, pod red. A. Janowskiego, K. Kowalskiego i S. Słowińskiego, Szczecin, s. 257-261.

2010

Cmentarzysko na Placu Dominikańskim w Gdańsku (badania z 2002 i 2003 roku), Archeologia Gdańska, t. IV, s. 9-56.

2010

Wyniki badań archeologicznych w kościele św. Jana w Gdańsku w 2008 roku, Archeologia Gdańska, t. IV, s. 225-251.

2011

Nawierzchnie oraz instalacje podziemne przejścia jatek rzeźniczych Głównego Miasta Gdańska, [w:] Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy Środkowej, pod red. S. Krabatha, J. Piekalskiego i K. Wachowskiego, Wratislavia Antiqua, t. 13, Wrocław, s. 291-298.

2013

Analiza przestrzenno-funkcjonalna archeologicznych reliktów zagospodarowania działek mieszczańskich z południowo-wschodniej części kwartału ulic: Długie Ogrody, Szafarnia, Angielska Grobla i Św. Barbary w Gdańsku, Archeologia Gdańska, t. V, s. 23-132.

2013

Bogdan Bobowski, Plomby tekstylne z wykopalisk na terenie Dolnego Miasta w Gdańsku, wyd. Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, Łódź 2009, ss. 169, Archeologia Gdańska, t. V, s. 429-434.

2013

Archeologia Dolnego Miasta w Gdańsku. Północno-zachodnia część kwartału ulic: Długie Ogrody, Szafarnia, Angielska Grobla, Św. Barbary, pod redakcją naukową dr Bogdana Bobowkiego, wyd. Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, Łódź 2010, ss. 143, Archeologia Gdańska, t. V, s. 435-442.

2014

Sprawozdanie z interwencyjnych badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku 54 przy alei Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim w 2013 roku, Rydwan. Roczniki Muzealne, Nr 9, s. 29-36.

2016a

Badania archeologiczne, [w:] Targ Sienny w Gdańsku – przedmieście europejskiej metropolii – w świetle wykopalisk archeologicznych. Katalog wystawy prezentowanej w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku w okresie od 1 czerwca do 25 września 2016 roku, s. 7-9.

2016b

Analiza przestrzenno-funkcjonalna archeologicznych reliktów zagospodarowania południowej części Wyspy Spichrzów przy ulicy Chmielnej 73-74 w Gdańsku, DANTISCUM, t. I, s. 7-76.

2018

Jatki rzeźnicze Głównego Miasta w Gdańsku w świetle źródeł archeologicznych, [w:] Jatki mięsne w Gdańsku od XIV do XX wieku, pod red. A. Pudło, W. Ossowskiego, E. Trawickiej, Gdańsk, s. 13-233.

2021a

Badania archeologiczne na Targu Siennym w Gdańsku. Wprowadzenie, DANTISCUM, t. III, s. 5-8.

2021b

współautor z M. Nowak, Odważniki handlowe, rzemieślnicze i medyczne z badań archeologicznych na Targu Siennym, przy ulicy Chmielnej 78–80, Łąkowej i Podwalu Przedmiejskim w Gdańsku, DANTISCUM, t. III, s. 575-638.